,

Πολιτικός Γάμος [Διαδικαστικά] • Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
 • Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι: ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ., είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Πατρέων) και εάν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.
 • Ημερήσια τοπική εφημερίδα
 • Παράβολο των 15 ευρώ – πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.

Άλλες περιπτώσεις:

 • Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.
 • Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.

Οι αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:

 • Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
 • Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία ανεξαρτήτως εκδόσεώς της, λήγει την 31/12, (άρθρο 4, παράγραφος 3, και άρθρο 2, παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ.Ε.Κ.240/97 Τ.Α).

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν:

 • Eπιπλέον, πιστοποιητικό ελευθερίας.

Για τους Έλληνες του εξωτερικού:

 • Μια επιπλέον εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.

πηγή: Wedding Planners magazine